OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. ÚVOD

1. Tento leták má demonštrovať postupy správy údajov "GS Fanatic" a predstaviť našu stránku týkajúcu sa práv osobných údajov návštevníkov.

2. Poskytovatelia webovej stránky "GS Fanatic"

2.1. Obchodné meno: StartAdmin Kft.

2.2. Sídlo: H-1038 Budapešť, Határ út 20.

2.3. Poštová adresa: H-1031 Budapešť, Vitorla utca 9.

2.4. Daňové identifikačné číslo: 12584778-2-41

2.5. Číslo registrácie ochrany údajov: NAIH-59697/2012

2.6. E-mail: Použite prosím náš kontaktný formulár

II. DEFINÍCIE POJMOV

definície

1. Webová stránka "GS Fanatic": gsfanatic.com je hlavná dostupná stránka

2. Poskytovateľ: právnická osoba vlastniaca stránku poskytujúcu technickú prevádzku

3. Návštevník: Neprihlásený používateľ, ktorý pristupuje na verejnú stránku

4. Členovia: Návštevníci s registráciou

5. Zákazníci: Členovia, ktorí využívajú platené služby

6. Osobné údaje: akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("dotknutej osoby"); fyzická osoba môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo na základe jedného alebo viacerých faktorov týkajúcich sa fyzickej, fyziologickej, genetickej, intelektuálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity identifikátora, ako je meno, číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo identifikovaná fyzická osoba;

7. Správa údajov: Súhrn operácií vykonávaných na osobných údajoch.

8. Správcovia údajov:

8.1. Poskytovateľ "GS Fanatic"

8.2. prevádzkovateľ IT systému "GS Fanatic"

9. Spracovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva spracovanie údajov na výslovnú žiadosť poskytovateľa služieb a s povolením poskytovateľa služieb. Môže to napríklad byť externý poskytovateľ služieb spracovávajúci štatistiky stránky.

10. Depersonalizácia: technologický proces, ktorý vedie k tomu, že osobné údaje zapojené do procesu sú neidentifikovateľné jednosmerným kryptografickým algoritmom. Podstata takéhoto procesu je jednosmerná, t. j. zakódované údaje sa stávajú neobnoviteľnými a nečitateľnými.

11. Tento leták obsahuje webovú stránku "GS Fanatic" v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 ("Všeobecné nariadenie o ochrane údajov", "GDPR"), zákonom č. CXII z roku 2011 o informačnej slobode a slobode informácií. ("Zákon o informáciách"), zákonom č. V z roku 2013 o občianskom zákonníku ("Zákon") a zákonom č. XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti. ("Grtv.").
III. ROZSAH SPRACOVANÝCH ÚDAJOV


1. Návštevník stránky "GS Fanatic" automaticky zachytáva IP adresu.

2. Každý návštevník sa môže stať členom podľa predchádzajúceho želania a činnosti akéhokoľvek návštevníka. Podmienkou pre získanie členstva je:

2.1. Zadanie e-mailovej adresy

2.2. Zadanie mena, ktoré môže byť prezývkou (bežne nazývané "prezývka")

2.3. Nastavenie jazyka

2.4. Geografické nastavenia zodpovedajúce záujmom (môže to byť "všetko", teda akákoľvek krajina)

3. Ďalšie nepovinné údaje pre členov

3.1. Telefónne číslo

3.2. Adresa

3.3. Profilový obrázok

3.4. "O mne"

3.5. Dostupnosť profilu na Facebooku

4. Členovia môžu uložiť reklamy do sekcie "Obľúbené" a tiež budú mať možnosť zbierať obľúbené témy fór v tomto zozname.

5. Požadované údaje od klientov

5.1. Údaje o fakturácii

5.2. Fakturačná adresa

6. Pri používaní interného systému správ sa odosielateľ, príjemca, obsah, odoslané obrázky a akákoľvek reklama súvisiaca s správou uložia počas trvania relácie správy

7. V prípade používateľov reklamného systému sa ukladajú nahrané obrázky a zvukový materiál

8. Hudobník, orchestr a používatelia môžu voliteľne uviesť

8.1. názvy orkestrov, v ktorých hrajú alebo hrali

8.2. pre učiteľov požadovanú hodinovú sadzbu

9. Vyhlásenie o pravdepodobnosti alebo nepravdepodobnosti v rámci systému hodnotenia

10. Príspevky na fóre

11. Komentáre k konkrétnemu obsahu

12. Nahranie testov

13. Informácie z prehliadača návštevníka

ARC. ROZSAH SPRACOVANIA ĎALŠÍCH ÚDAJOV

1. Poskytovateľ služieb na všetkých návštevníkov webovej stránky umiestňuje takzvané "cookies", ktoré zostávajú na počítači návštevníka počas doby závislej od nastavenia návštevníka. Toto je zamerané na zvýšenie užívateľského zážitku a možnosť stať sa členom a technickú podmienku umožňujúcu vstup členov.

2. Poskytovateľ služieb (spracovatelia údajov) môže tiež umiestňovať cookies na počítač návštevníka alebo rovnaké tretie strany majú prístup k IP adrese našich návštevníkov ako súčasť komplexného systému nezávislého na poskytovateľovi. Týmto spôsobom môžu získať prehľad o návykoch našich návštevníkov a profilovaní.

3. Vložený obsah zobrazovaný externým poskytovateľom služieb (typicky Youtube, Vimeo, SoundCloud, Facebook ... atď.).

V. ÚČEL, PRÁVNA ZÁKLADŇA SPRACOVANIA ÚDAJOV A ZÁSADY A METÓDY SPRACOVANIA ÚDAJOV

Správca údajov prehlasuje, že s ohľadom na osobné údaje, ktoré mu zveruje, sa usiluje s jeho / jej údajmi zaobchádzať v dobrej viere, len v rozsahu, ktorý je schopný využiť danú službu, a minimalizovať rozsah spracovávaných údajov.

1. Účel spracovania údajov pre správcov údajov

1.1. poskytovanie online obsahu

1.2. Možnosť využitia platených služieb

1.3. Identifikácia členov

1.4. Kontaktovanie členov

1.5. zabezpečenie možnosti nahrávania obsahu používateľmi 1.6. Spájanie uchádzačov o inzeráty s členmi nahrávajúcimi inzeráty

1.7. odoslať newsletter tým členom, ktorí si to vyžadujú

1.8. Zobraziť personalizovanú reklamu

1.9. vytváranie neverejných štatistických analýz podporujúcich naše strategické rozhodnutia

1.10. možnosť organizovania komunity

1.11. organizácia príležitostných súťaží

1.12. Zabezpečenie komunikácie medzi členmi

1.13. zabezpečiť elimináciu neoprávneného používania

1.14. hlásenie príslušným orgánom v rámci ich vyšetrovacích aktivít

2. Všetky osobné údaje poskytnuté správcovi údajov sa budú spracovávať s predchádzajúcim súhlasom a výslovným súhlasom držiteľa údajov, za predpokladu predchádzajúceho oznámenia.

3. Spracovanie osobných údajov predstavuje základný a oprávnený záujem poskytovateľa služieb a návštevníka, ktorým je udržanie plynulého chodu služby.

4. Poskytovateľ služieb môže v súlade s ustanoveniami nariadenia GDPR poskytnúť (občas preniesť) svoje osobné údaje správcom údajov povereným poskytovateľom služieb bez samostatného súhlasu zákazníka.

5. Uznaním tejto informácie o ochrane osobných údajov vyhlasuje registrovaný člen, že je zodpovedný za pravdivosť poskytnutých kontaktných údajov (ako je napríklad e-mailová adresa a / alebo telefónne číslo, niekedy adresa bydliska).

6. Uznaním tejto informácie o ochrane osobných údajov zákazníci, ktorí využívajú naše platené služby, vyhlasujú, že ich fakturačné údaje sú v súlade s realitou.

7. Poskytovateľ služby nezodpovedá za pravosť poskytnutých osobných údajov, táto zodpovednosť leží na právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá nám poskytne údaje.

8. Poskytovateľ služby prehlasuje, že osobné údaje žiadané poskytovateľom služby pre využitie služieb budú použité výhradne na účely uvedené v tomto prospekte. V každom prípade sa poskytovateľ služieb snaží spracovať a žiadať len tie osobné údaje, ktoré sú pre danú službu nevyhnutné.

9. Poskytovateľ služby ďalej uvádza, že ak sa právny vzťah poskytovateľa služby ukončí so subjektom poskytujúcim službu, tieto osobné údaje budú vymazané alebo depersonalizované v čase uvedenom v tejto informácii a budú sa uchovávať v anonymizovanej forme.

10. Keďže poskytovateľ služby nie je schopný overiť pravosť osobných údajov poskytnutých členmi, naši návštevníci mladší ako 16 rokov môžu osobné informácie s nami zdieľať iba so svojím zákonným opatrovateľom a za tieto činy zodpovedajú rovnako.

11. Poskytovateľ služby prehlasuje, že spracovanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sa automaticky prenesú do technických podmienok potrebných na zobrazenie webových stránok v rámci právneho rámca, je oprávnené bez predchádzajúceho súhlasu používateľa, IP adresa je považovaná za osobné údaje. Takýto prípad môže byť napríklad kruh agentov s prevádzkou IT systému.

12. Správcovia údajov prehlasujú, že osobné údaje nie sú prenášané mimo externých poskytovateľov služieb uvedených v prospekte. Zároveň si poskytovateľ služby vyhradzuje právo poskytnúť anonymné (neposkytnuté) agregované údaje na účely štatistiky a analýzy bez vlastného súhlasu používateľa, akéhokoľvek neprispievajúceho prispievateľa.

13. Poskytovateľ služby si neželá určiť úradníka pre ochranu údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia GDPR.


VI. ZHRNUTIE INFORMÁCIÍ O NÁZVE, ÚČELE A TRVANÍ SPRACOVANIA ÚDAJOV


 

názov

účel správy údajov

právny základ

trvanie

IP adresa

správa obsahu

Každý návštevník, ktorý navštívi našu webovú stránku

Mesiac

Webové súbory cookie

Služby dostupné po vstupe

Každý návštevník

Do zatvorenia prehliadača

Súbory cookie od externých poskytovateľov služieb

Pohodlné funkcie a reklama

Každý návštevník

Doba, ktorá sa môže individuálne určiť v prehliadači

IP adresa pre nahraných členov

Odstrániť akýkoľvek možný zneužitie

Automaticky zaznamenané pri nahrávaní obsahu tagom

6 mesiacov po ukončení členstva

Emailová adresa, meno, heslo, nastavenie jazyka

Podmienka pre vstup do členstva

Kontaktovanie pri odosielaní akýchkoľvek informačných bulletinov

6 mesiacov po ukončení členstva

Telefónne číslo

Požiadať o inzerát

Pre voliteľných členov

6 mesiacov po ukončení členstva

Adresa bydliska

Odstrániť akékoľvek možné zneužitie

Pre voliteľných členov

6 mesiacov po ukončení členstva

Fakturačné údaje

Fakturácia za platené služby

Každý návštevník, ktorý využíva platené služby

7 rokov


Prosím, majte na pamäti, že tieto informácie sú len pre ilustračné účely a môžu sa líšiť od skutočnej informácie o ochrane osobných údajov na konkrétnej webovej stránke alebo službe. V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv sa odporúča obrátiť sa na správcu údajov alebo právnika, ktorý vám poskytne aktuálne a presné informácie v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

* V každom prípade poskytovateľ služby rešpektuje "právo na zabudnutie" používateľa a na jeho žiadosť sa snaží čo najskôr odstrániť akékoľvek osobné údaje a/alebo obsah nahratý používateľom, ktorý je s ním súvisiaci.

Akýkoľvek obsah vytvorený členom, ktorý je anonymizovaný, ale verejne zachovaný v našom systéme (ako napríklad príspevky na fóre, inzeráty, komentáre, príspevky), môže byť na žiadosť používateľa trvalo odstránený čiastočne alebo úplne, ak používateľ dokáže, že je autorom obsahu a obsah je priamo alebo nepriamo spojený s jeho osobou a mohol by ho tak identifikovať. Vzhľadom na možné spory nadobúda účinnosť až po uplynutí dohodnutej doby alebo po ukončení konečného konania.

VII. PRÁVA UŽÍVATEĽOV, NÁVŠTEVNÍKOV A ČLENOV A MOŽNOSTI VYKONANIA

1. Každý návštevník môže požiadať o informácie o tom, či správca údajov spravuje jeho osobné údaje, ak držiteľ údajov dokáže preukázať svoju identitu údajmi o žiadanej osobe.

2. Osoby, ktorých údaje spravuje poskytovateľ služby, môžu požiadať o prístup k týmto osobným údajom.

3. Subjekt osobných údajov môže požiadať o opravu, úpravu, "neverejný charakter" alebo vymazanie svojich osobných údajov. V prípade vymazania sa údaje uchovávajú za účelom odhalenia možného zneužitia a/alebo pre použitie v akomkoľvek právnom konaní, len do bodu IV. alebo po skončení konečného právneho procesu.

4. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo vyhotoviť kópie obsahu vytvoreného používateľom a uchovávať ich na osobných údajoch používateľa a na riešenie sporov a konečný právny proces. Zároveň sa zaväzuje zničiť tieto kópie po ukončení týchto postupov.

VIII. SPRACOVANIE ÚDAJOV, PRENOS ÚDAJOV A EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB

1. Správcovia údajov: Môžete poveriť tretie strany spracovaním údajov, preniesť im osobné informácie na riadené účely a na určitý čas. Takéto prípady môžu zahŕňať napríklad marketingové spoločnosti, výskumné organizácie a jednotlivcov, organizácie a osoby poverené prípravnými krokmi pre strategické rozhodnutia atď.

2. V každom prípade, keď je spracovanie údajov vykonávané správcami osobných údajov, bude práca súvisiaca so spracovaním údajov dohliadať na správcov údajov a po skončení práce sa zabezpečí, že zničenie údajov bude vykonané s najväčšou starostlivosťou, akú vyžadujú správcovia údajov. Správca údajov nemôže byť zodpovedný za akékoľvek úniky údajov, ktoré môžu vzniknúť, ak správca údajov neoprávnene vymaže údaje, ale v skutočnosti vymazanie neprebehlo.

3. V niektorých prípadoch správcovia údajov používajú externých poskytovateľov služieb na prístup k určitým osobným údajom. VIII.4., tak práva na osobné údaje, ktoré spravujú, budú patriť do pôsobnosti týchto poskytovateľov.

4. Rozsah externých poskytovateľov služieb poverených správcami údajov a osobné údaje, ktorými spravujú.

4.1. Google LLC (IP adresa a informácie extrahované z prehliadača)

4.2. PayPal Holdings Inc. (Názov, hodnota, dátum, IP adresa, informácie extrahované z prehliadača) zakúpeného produktu.

4.3. Youtube LLC (IP adresa a informácie extrahované z prehliadača)

4.4. SoundCloud (IP adresa a informácie extrahované z prehliadača)

4.5. Vimeo (IP adresa a informácie extrahované z prehliadača)

4.6. Facebook Ireland LTD (IP adresa a informácie extrahované z prehliadača)

5. V sekcii VIII.4. názvy všetkých údajov spravovaných poskytovateľmi služieb uvedených v tejto sekcii nie sú v pôsobnosti poskytovateľa služby, pretože takéto spoločnosti môžu mať ďalšie informácie, ku ktorým nemá poskytovateľ služby prístup.

IX. POTVRDENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť svoje postupy správy údajov a/alebo tento informačný text bez predchádzajúceho súhlasu používateľov. Tieto zmeny budú odoslané členom (zvyčajne prostredníctvom e-mailu). Zmenené informácie o správe údajov musia byť akceptované členom a musia byť schválené nami po vykonaní zmeny.

2. Táto Zásada ochrany osobných údajov je platná až do jej zmeny.

19. mája 2018UŽITOČNÉ INFORMÁCIE


- GDPR je úradným jazykom všetkých krajín Európskej únie.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

- Národný úrad pre ochranu súkromia a ochranu údajov

1125 Budapešť, Erzsébet Szilágyi fasor 22/C

Webová stránka: http://www.naih.hu

Telefón: 061-3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu