Adatvédelmi tájékoztató


I. Bevezető


1. Jelen tájékoztató a „GS Fanatic” adatkezelési gyakorlatát hivatott bemutatni, valamint ismerteti oldalunkat a látogatók személyes adataihoz fűződő jogaival kapcsolatban.

2. A „GS Fanatic” webhelyet üzemeltető szolgáltató adatai
2.1. Cégnév: StartAdmin Kft.
2.2. Székhely: H-1038 Budapest, Határ út 20.
2.3. Postacím: H-1031 Budapest Vitorla utca 9.
2.4. Adószám: 12584778-2-41
2.5. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-59697/2012
2.6. E-mail: Kérjük használja kapcsolatfelvételi űrlapunkat

II. Fogalom meghatározások

Fogalmak

1. „GS Fanatic” webhely: a gsfanatic.com fődomainen elérhető weboldal

2. Szolgáltató: az oldalt birtokló jogi személy, amely a technikai üzemeltetést biztosítja

3. Látogató: regisztrációval nem rendelkező, az oldal publikus részeit elérő felhasználó

4. Tagok: regisztrációval rendelkező Látogatók

5. Ügyfelek: azon Tagok, akik fizetős szolgáltatásokat vesznek igénybe

6. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

7. Adatkezelés: bármely személyes adaton végzett műveletek összessége.

8. Adatkezelők köre:
8.1. a „GS Fanatic” Szolgáltatója
8.2. a „GS Fanatic” informatikai rendszerének üzemeltetője

9. Adatfeldolgozó: az a természetes-, vagy jogi személy amely a Szolgáltató kifejezett kérésére és engedélye mellett a Szolgáltató részére adatfeldolgozást végez. Ilyenek lehetnek például az oldal statisztikai adatait feldolgozó külső szolgáltatók.

10. Deperszonalizálás: olyan technológiai eljárás mely eredményeként a folyamatban résztvevő személyes adatok egyirányú kriptográfiai algoritmus segítségével azonosíthatatlanná válnak. Az ilyen eljárás lényege az egyirányúság, azaz a kódolt adat visszakódolhatatlanná és olvashatatlanná válik.

11. Jelen tájékoztató a „GS Fanatic” weboldal az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” összefoglaló nevén „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései alapján megvalósuló Adatkezelési gyakorlat bemutatását célozza.


III. A kezelt adatok köre


1. A „GS Fanatic” webhelyet megtekintő látogató automatikusan rögzített IP címe.

2. Bármely látogató előzetes akaratával és tevőleges részvételével taggá válhat. A taggá válás feltétele
2.1. email cím megadása
2.2. neve megadása, amely lehet álnév (elterjedtebb nevén „nicknév”)
2.3. nyelvi beállítások
2.4. érdeklődésnek megfelelő geográfiai beállítások (ez lehet „minden”, azaz bármely ország)

3. Tagok által opcionálisan megadható további adatok
3.1. Telefonszám
3.2. Lakcím
3.3. Profilkép
3.4. „Magamról”
3.5. Facebook profil elérhetősége

4. A tagok elmenthetnek hirdetéseket a „kedvencek” rovatba, ugyanígy kedvenc fórumtémákat gyűjthetnek ebbe a listába

5. Ügyfeleinktől kért adatok
5.1. Számlázási név
5.2. Számlázási cím

6. Belső üzenőrendszer használata alkalmával az adatkezelési időtartam idejére tároljuk az üzenet feladóját, címzettjét, tartalmát, küldött képeket valamint esetlegesen az üzenethez kapcsolódó hirdetést

7. Hirdetési rendszert igénybe vevők esetén a hirdetéshez feltöltött képeket, hanganyagokat

8. Zenész, zenekar, tanár rovatot használók opcionálisan megadhatják
8.1. azon zenekarok nevét amelyekben játszanak, vagy játszottak
8.2. tanár esetén a kért óradíjat

9. Tetszés-, vagy nemtetszés kinyilvánítása az értékelőrendszer keretein belül

10. Fórumbejegyzések

11. Meghatározott tartalmakhoz fűzhető kommentek

12. Tesztek feltöltése

13. A látogató böngészőjéből elérhető információk

IV. További kezelt adatok köre


1. A Szolgáltató elhelyez minden a honlapra érkező látogató gépén ún. sütiket (cookie), melyek a látogató beállításától függő időtartamig maradnak a látogató gépén. Ennek célja a felhasználói élmény fokozása, valamint a Taggá válás, illetve a Tagok belépését lehetővé tevő technikai feltétel.

2. A Szolgáltató által megbízott partnerek (Adatfeldolgozók) szintén sütiket helyezhetnek el a látogató gépén, illetve ugyanezen harmadik felek hozzáférhetnek látogatóink IP címéhez, egy a Szolgáltatótól független komplex rendszer részeként ilyen módon képet kaphatnak látogatóink böngészési szokásairól és profilozást hajthatnak végre.

3. Külső szolgáltató által megjelenített beágyazott tartalmak (Tipikusan Youtube, Vimeo, SoundCloud, Facebook...stb).

V. Adatkezelés célja, jogalapja és az adatkezelés elvei, módja


Az Adatkezelő kijelenti, hogy a rá bízott személyes adatokat tekintve lehetőségeihez mérten körültekintően jár el és az adatkezelést jóhiszeműen, csak az adott szolgáltatás igénybevételének megfelelő mértékben gyűjti, a kezelt adatok körét ehhez mérten a minimálisra szorítva határozza meg.

1. Az Adatkezelők adatkezelésének célja
1.1. online tartalomszolgáltatás
1.2. fizetős szolgáltatások igénybevételének lehetőségi
1.3. Tagok azonosítása
1.4. kapcsolattartás a Tagokkal
1.5. felhasználó általi tartalomfeltöltés lehetőségének biztosítása
1.6. az apróhirdetésekre jelentkezők összekötése a hirdetést feltöltő Tagokkal
1.7. hírlevél küldése azon Tagjaink számára, akik igényt tartanak erre
1.8. személyre szabott reklámok megjelenítése
1.9. stratégiai döntéseinket támogató nem nyilvános statisztikai elemzések készítése
1.10. közösségbe szerveződés lehetősége
1.11. eseti nyereményjátékok szervezése
1.12. Tagok egymás közötti kommunikációjának biztosítása
1.13. jogellenes felhasználás kiszűrésének biztosítása
1.14. arra illetékes hatóságoknak nyújtott adatszolgáltatás nyomozati cselekményeik során

2. Minden az Adatkezelő részére bocsátott személyes adat kezelése az adat birtokosának előzetes beleegyezésével és kifejezett hozzájárulásával történik előzetes tájékoztatást követően.

3. A Személyes adatok kezelése mind a Szolgáltató, mind a látogató lényeges és jogos érdeke mely a szolgáltatás zökkenőmentes fenntartását célozza.

4. A Szolgáltató a GDPR rendelkezéseivel összhangban jogosult a Felhasználó külön beleegyezése nélkül is továbbítani (esetenként átengedni) annak személyes adatait Szolgáltató által megbízott Adatkezelők részére.

5. Ezen adatvédelmi tájékoztató tudomásulvételével a regisztrált Tag kijelenti, hogy felelősséget vállal a kapcsolattartásra megadott elérhetőségek valóságtartalmáért (úgymint email cím és/vagy telefonszám, esetenként lakcím).

6. Ezen adatvédelmi tájékoztató tudomásulvételével azon Ügyfelek, akik igénybe veszik fizetős szolgáltatásainkat, kijelentik, hogy a számlázásra megadott adataik megfelelnek a valóságnak.

7. A Szolgáltató a megadott személyes adatok eredetiségéért felelősséget nem vállal, ezen felelősség az adatot rendelkezésünkre bocsátó jogi vagy természetes személyt terheli.

8. A Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez a Szolgáltató által bekért személyes adatokat kizárólag ezen tájékoztatóban megjelölt célokra használja fel. Szolgáltató minden esetben törekszik kizárólag az adott szolgáltatáshoz feltétlenül szükséges személyes adatok kezelésére és bekérésére.

9. A Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy amennyiben az adott szolgáltatói jogviszony megszűnt a szolgáltatást igénybe vevővel, úgy ezen tájékoztatóban vállalt határidőn belül ezen személyes adatokat megsemmisíti, vagy deperszonalizálja, a továbbiakban anonim módon tárolja.

10. Mivel a Szolgáltatónak nem áll módjában a Tagok által megadott személyes adatok hitelességének ellenőrzése, ezért 16 éven aluli látogatóink csak törvényes nagykorú gondviselőjük hozzájárulásával engedhetnek át részünkre személyes adatokat, és ezen cselekményekért ugyanezen gondviselőt terheli a felelősség.

11. Szolgáltató kijelenti, hogy az internetes weboldalak megtekintéséhez szükséges technikai feltételek során automatikusan átadott esetleges személyes adatok kezelésére a törvényben meghatározott kereteken belül a felhasználó előzetes beleegyezése nélkül is jogosult, ilyen lehet pl. az IP cím, mint személyhez fűződő adat. Ilyen eset lehet pl. az informatikai rendszer üzemeltetésével megbízottak köre.

12. Az Adatkezelők kijelentik, hogy a tájékoztatóban meg nem nevezett külső szolgáltatókon kívül személyes adatokat nem adnak át. Ugyanakkor a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy anonim (személyhez nem köthető) összesített adatokat statisztikai, analitikai céllal a Felhasználó külön beleegyezése nélkül is továbbadhasson jelen tájékoztatóban meg nem nevezett közreműködők részére.

13. Szolgáltató a GDPR vonatkozó rendelkezéseiben foglalt lehetősége alapján nem kíván adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.VI. Kezelt adatok megnevezésének, céljának és időtartamának összefoglaló tájékoztatója


Megnevezése

Adatkezelés célja

Jogalapja

Időtartama

IP cím

Tartalomszolgáltatás

Bármely látogató, aki megtekinti weboldalunkat

Egy hónap

Webes sütik (cookie)

Belépés után igénybe vehető szolgáltatások

Bármely látogató

A böngésző bezárásáig

Külső szolgáltatók által elhelyezett sütik (cookie)

Kényelmi funkciók, reklám megjelenítése

Bármely látogató

A böngészőben egyedileg megadható időtartam

IP cím Tagok által feltöltött tartalmakhoz

Esetleges visszaélés kiszűrésére

Automatikusan rögzítet Tag tartalomfeltöltésekor

Tagság megszűnését követő 6 hónap

Email cím, név, jelszó, nyelvi beállítás

Taggá válás feltétele

Kapcsolattartás esetleges hírlevél küldés

Tagság megszűnését követő 6 hónap

Telefonszám

Apróhirdetésre való jelentkezés

Opcionális Tagok részére

Tagság megszűnését követő 6 hónap

Lakcím

Esetleges visszaélés kiszűrésére

Opcionális Tagok részére

Tagság megszűnését követő 6 hónap

Profilkép, „Magamról”, Facebook profil linkje

Közösségi funkciók


Tagság megszűnését követő 6 hónap

Apróhirdetés földrajzi meghatározása

Apróhirdetés tágyának helye

Apróhirdetést feltöltő tagok részére

Tag döntése alapján azonnali nem publikussá tehető, vagy
Tagság megszűnését követő 6 hónapon belüli deperszonalizáció

Apróhirdetés tartalma

Apróhirdetés rendszer használata

Apróhirdetést feltöltő tagok részére


Kedvenc hirdetések

Kényelmi funkció

Opcionális Tagok részére

Tagság megszűnését követő 6 hónap

Számlázási adatok

Adózással kapcsolatos rendelkezések

Ügyfeleink részére kötelező

Számlatörvényben meghatározott időtartamig

Belső üzenőrendszerben küldött üzenetek

Kapcsolattartás más felhasználókkal

Opcionális Tagok részére

Tag döntése alapján azonnali törlés, vagy Tagság megszűnését követő 6 hónap

Zenekar amelyben játszik

Közösségi funkció

Opcionális Tagok részére

Tagság megszűnését követő 6 hónap

Tanítással kapcsolatos információk

Közösségi funkció

Opcionális Tagok részére

Tagság megszűnését követő 6 hónap

Tetszés, nemtetszés (GS lájk)

Közösségi funkció

Opcionális tagok részére

Tagság megszűnését követő 6 hónap

Fórumbejegyzés

Közösségi funkció

Opcionális Tagok részére

Tagság megszűnését követő 6 hónap múlva deperszonalizálva megmarad*

Üzenőfal bejegyzés

Közösségi funkció

Opcionális Tagok részére

Tagság megszűnését követő 6 hónap múlva deperszonalizálva megmarad*

Komment

Közösségi funkció

Opcionális Tagok részére

Tagság megszűnését követő 6 hónap múlva deperszonalizálva megmarad*

Tesz, Gyorsteszt

Közösségi funkció

Opcionális Tagok részére

Tagság megszűnését követő 6 hónap múlva deperszonalizálva megmarad** A Szolgáltató minden esetben tiszteletben tartja a Felhasználók „elfeledtetéshez” való jogát ennek érdekében kérésre lehetőségeihez mérten a kéréstől számított legkorábbi időpontban „nem publikussá” tesz minden a felhasználóhoz kötődő, a Szolgáltató által tárolt személyes adatot és/vagy a felhasználó által feltöltött tartalmat.

Azon, a Tag által létrehozott tartalom, amely depeszonalizálva ugyan, de publikusan megmarad rendszerünkben (pl fórumbejegyzés, apróhirdetés, komment, üzenőfali bejegyzés) a Felhasználó kérésére részben vagy egészben végleg törölhető, amennyiben a Felhasználó igazolni tudja, hogy ő a tartalom feltöltője és a tartalom közvetlen, vagy közvetett módon a személyéhez köthető, beazonosítása ezáltal lehetővé válna. Mindezt az esetleges jogvitákra való tekintettel csak a vállalt idő letelte után, illetve folyamatban lévő eljárás jogerős befejezése után teszi meg.


VII. Felhasználók, Látogatók és Tagok jogai, jogérvényesítési lehetőségei


1. Bármely Látogató tájékoztatást kérhet arról, hogy a Szolgáltató kezeli-e az ő személyes adatait, amennyiben az adatok birtokosa igazolni tudja azonosságát a kért személy adataival.

2. Azon személyek akiknek adatait a Szolgáltató kezeli, kérhetnek hozzáférést ezen személyes adatokhoz.

3. A személyes adat alanya kérheti személyes adataik helyesbítését, módosítását, „nem publikussá” tételét vagy törlését. Törlés esetén az esetleges visszaélések felderítése érdekében és/vagy esetleges jogi eljárásokban való felhasználás céljából csak a IV. pontban meghatározott időtartam leteltével, vagy a jogi eljárás jogerős befejeztével lehetséges.

4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy vitás ügyek esetén másolatot készítsen a Felhasználó által létrehozott tartalmakról, valamint a Felhasználó személyes adatairól és a vita rendezéséig, illetve esetleges jogi eljárás jogerős befejeztéig ezeket megtartsa. Szolgáltató ugyanakkor vállalja, hogy ezen eljárások jogerős befejeztével ezeket a másolatokat megsemmisíti.

VIII. Adatfeldolgozás, adattovábbítás és külső szolgáltatók megnevezése


1. Adatkezelők: adatfeldolgozás céljából megbízhat harmadik felet, részükre szabályozott célra és időtartamra átadhat személyes adatokat. Ilyen esetek lehetnek pl. marketing cégek, kutatást végző szervezetek és személyek, stratégiai döntéseket előkészítő tevékenységekkel megbízott szervezetek és személyek...stb

2. Az Adatkezelők minden esetben, amikor adatfeldolgozás céljára személyes adatokat engednek át ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját, valamint a munka befejeztével az adatok megsemmisítéséről az Adatkezelőktől elvárható legnagyobb gondossággal megbizonyosodik. Az Adatkezelő nem tehető felelőssé az olyan adatszivárgásért, amely abból fakadhat, ha az Adatfeldolgozó az adatok törlését hamisan igazolja, de a törlés a valóságban elmarad.

3. Az Adatkezelők bizonyos esetekben külső szolgáltatókat vesznek igénybe, melyek a személyes adatok egy részéhez hozzájutnak. Ezeket az adatokat VIII.4. pontban megnevezett külső szolgáltatók kezelik, így az ő általuk kezelt személyes adatokkal kapcsolatos jogok érvényesítése ezen szolgáltatók hatáskörébe esik.

4. Az Adatkezelők által megbízott külső szolgáltatók köre és általuk kezelt személyes adatok
4.1. Google LLC (IP cím és böngészőből kinyerhető információk)
4.2. PayPal Holdings Inc.(A vásárolt „termék” neve, értéke, időpontja, IP cím, böngészőből kinyerhető információk)
4.3. Youtube LLC (IP cím és böngészőből kinyerhető információk)
4. 4. SoundCloud (IP cím és böngészőből kinyerhető információk)
4. 5. Vimeo (IP cím és böngészőből kinyerhető információk)
4. 6. Facebook Ireland LTD (IP cím és böngészőből kinyerhető információk)

5. A VIII.4. pontban megjelölt szolgáltatók által kezelt adatok teljes körének megnevezése nem a Szolgáltató hatásköre, tekintve, hogy ezen nevezett cégek olyan további információkkal rendelkezhetnek, melyekre a Szolgáltatónak nincs rálátása.IX. Adatkezelési tájékoztató érvénye


1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy adatkezelési gyakorlatát és/vagy ezen tájékoztató szövegét a Felhasználók előzetes beleegyezése nélkül megváltoztassa. Ezen változásokról a Tagok számára értesítőt küld (tipikusan e-mailen keresztül). A megváltozott adatkezelési tájékoztatót a megváltozást követő belépés után az oldal használatához Tagjainkank el kell fogadniuk, ahhoz beleegyezését kell adniuk.

2. Jelen adatkezelési tájékoztató annak módosításáig érvényes.

2018. május 19.Hasznos információk


- A GDPR eredeti, minden Európai uniós nemzet hivatalos nyelvén

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: 061-3911400
E-maiI: ugyfelszolgalat@naih.hu